Vita BedrijfsHulpVerlening.

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt...

Algemeen

Met de inwerkingtreding van het Besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet op 1 januari 1994 (momenteel ondergebracht in het 'Arbo'-besluit) is voor bedrijven en instellingen de verplichting ontstaan één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverlening (BHV) op zich nemen. Zij hebben tot taak handelend op te treden in noodsituaties.

Arbeidsomstandigheden

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het werken onder veilige en gezonde omstandigheden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schept randvoorwaarden en bepaalt het kader waarbinnen bedrijven zelf maatregelen nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Een belangrijk onderdeel is de ondersteuning door een gecertificeerde Arbodienst. Werkgevers zijn ondermeer verplicht een Arbodienst in te schakelen voor het verzuimbeleid in het bedrijf en de beoordeling van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Een goede werkplek draagt bij aan gezonde werknemers. Goede arbeidsomstandigheden maken het ook mogelijk om mensen met een arbeidshandicap terug te laten keren in het arbeidsproces.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op bedrijven en instellingen bij de naleving van wetten. Het gaat daarbij om regels op het terrein van arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt.
De Arbeidsinspectie adviseert beleidsdirecties over de vraag of regelingen werken en of de naleving ervan te controleren is. Daarnaast informeert de Arbeidsinspectie burgers en bedrijven over allerlei wetten en regelingen. De Arbeidsinspectie voert ook een aantal (wettelijke) taken uit, zoals het verlenen van vergunningen en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen in CAO's. De medewerkers van de Arbeidsinspectie zijn tevens 'de ogen en oren' van het ministerie.